W serwisie Kangur Matematyczny wykorzystuje się pliki cookie. Stosowane są one, aby możliwe było m.in. logowanie się koordynatorów szkół na swoje konta. Ponadto ciasteczka wykorzystywane są do zbierania statystyk odwiedzin i badania natężenia ruchu na stronie.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij przycisk

Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (praca z serwisem może być wówczas utrudniona).

Kangur Matematyczny - Zasady, cel, regulamin i finanse Konkursu
Universitas Nicolai Copernici - Toruń

 Strona główna   Kangourou Sans Frontières   WMiI UMK
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Kangourou Sans Frontières

Zasady, cel, regulamin i finanse KonkursuZasady i cel Konkursu

    Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i œrednich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest szeœciu kategoriach, które obejmujš następujšce klasy:


Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy I i II gimnazjów;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.


    Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin sš ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwišzanie testu przeznaczone jest 75 minut.

     Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudnoœci (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczšcy w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudnoœci (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczšcy w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierajš po 30 pytań o różnym stopniu trudnoœci (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczšcy w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

    Do każdego zadania dołšczonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedŸ błędnš lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

    W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

    Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszš atrakcyjnoœć konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z głównš ideš konkursu, którš jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym œwiętem matematyki, nie ograniczajšcym się wyłšcznie do samego konkursu. Jest też okazjš do realizowania innych form popularyzacji matematyki.


Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

REGULAMIN (format PDF)

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu "Kangur Matematyczny"

Prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi jest jednym z elementów konkursu.

Przede wszystkim na pierwszej stronie karty umieszczamy kod oraz nazwisko i imię, wpisujšc po jednej literze w prostokšcik.

Bardzo ważne jest, aby najpierw wpisać nazwisko, potem imię, przy czym między nazwiskiem a imieniem należy zostawić jeden pusty prostokšcik.

Następnie pod każdš literkš zaczerniamy jedno kółko z tš samš literš.

Na dole karty zaczerniamy kółko kategorii, które znajduje się nad Twojš klasš.

Do wypełniania karty odpowiedzi nie używać flamastrów!

Nie wolno używać korektora!

Najlepiej używać miękkiego ołówka lub długopisu z czarnym wkładem.

 

Wzór prawidłowo wypełnionej karty

(Kliknij na kartę, aby obejrzeć dokładniej)

Strona 1. karty odpowiedzi Strona 2. karty odpowiedzi
Strona 1 Strona 2

Finanse i nagrody

    Konkurs "Kangur Matematyczny" jest imprezš samofinansujšcš się. Œrodki na organizację i nagrody pochodzš z opłat wpisowych uczestników.

    Jednš z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższš tradycjš i największš popularnoœciš cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.

    W Zakopanem goœciliœmy dotšd grupy laureatów konkursu z Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier; młodzież polskš z Białorusi, Litwy, Ukrainy i oczywiœcie uczniów polskich. Na zasadzie wzajemnoœci uczniowie polscy byli zapraszani na podobne spotkania do Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, na Litwę, Ukrainę i na Węgry.


Ostatnia aktualizacja strony: sobota, 20 września 2014, 03:17


© 2014 - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych